flag Достъп до CEEIRT онлайн анкетиране

МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПОЯСНЕНИЯ

Основните изследвани въпроси могат да бъдат поставени в рамката на модела долу, който е оформен въз основа на резултати от нашите международни партньори и различни анализи. Нашето изследване се извършва въз основа на модела, показан на следващата таблица.

УЧР включва следните функции
Планиране на ЧР + Набиране и подбор + Оценка на представянето + Обучение и развитие + Управление на таланти + Заплащане и възнаграждения + Индустриални и трудови отношения + Комуникация със служителите+СУЧР/ИТ + Други области, свързани с ЧР