flag Prístup k on-line dotazníku CEEIRT

POZNÁMKY

Pri niektorých otázkach môžete vyznačiť viac ako jednu odpoveď (napríklad pri bode 4.2.2). Tieto otázky sú označené poznámkou “MA = multiple answers / viac odpovedí súčasne”.

Neváhajte klásť otázky, alebo pripomienky k jednotlivým otázkam v dotazníku. Vaše poznámky budú zohľadnené pri vyhodnocovaní údajov a pri ďalšom zdokonaľovaní nášho dotazníka. Ak Vám nie je úplne jasná niektorá otázka, pripojte k nej doplňujúci komentár.

Vaše celkové názory, poznámky alebo návrhy týkajúce sa otázok, vyvolaných naším výskumom tejto zložitej problematiky, môžete zosumarizovať na poslednej strane.