flag Prístup k on-line dotazníku CEEIRT

Model vÝskumu a vysvetlivky

Náš prieskum, ktorým je podložený náš výskum má popisný charakter, zakladá sa na objektívnych údajoch. Z dôvodu uľahčenia štatistického vyhodnocovania, pri prieskume formou osobných pohovorov na Vašom pracovisku, či on-line odpovediach používame rovnaký dotazník, získané údaje zakódujeme a takto zakódované odpovede analyzujeme.

RĽZ zahrnuje tieto funkcie
Plánovanie ĽZ + Nábor a selekcia + Hodnotenie výkonnosti + Vzdelávanie a rozvoj + Talent Management + Odmeňovanie pracovníkov + Pracovno-právne vzťahy + Komunikácia so zamestnancami + Systém RĽZ a jeho informatizácia + Ostatné oblasti RĽZ